Zadania pedagoga

Zadania ogólnowychowawcze

 1. Dokonywanie okresowej analizy sytuacji wychowawczej w szkole
 2. Udzielanie rodzicom porad ułatwiajacych rozwiązywanie przez nich trudności w wychowywaniu dzieci
 3. Udzielanie porad i pomocy uczniom potrzebujacym
 4. Współpraca z wychowawcami i nauczycielami – wspólne rozwiazywanie powstałych problemów
 5. Rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów – wywiady rodzinne i środowiskowe

Praca profilaktyczna i korekcyjno-wychowawcza

 1. Organizowanie pomocy koleżeńskiej dla uczniów z największymi problemami w nauce.
 2. Organizowanie terapii pedagogicznej dla uczniów ze zdiagnozowana dysleksją, dysgrafią i dysortografią.
 3. Organizowanie zajęć profilaktycznych dla uczniów (spotkania, warsztaty, spektakle filmowe, teatralne itd.).
 4. Opracowywanie i prezentowanie pedagogizacji dla rodziców.
 5. Szkolenia Rady Pedagogicznej.

Pomoc materialna

 1. Opiniowanie podań uczniów do stypendium socjalnego.
 2. Wskazywanie uczniom mozliwości pomocy finansowej z funduszu Opieki Społecznej

Współpraca z instytucjami pozaszkolnymi

 1. Regularne kontakty z kuratorami sądowymi i Sądem Rejonowym
 2. Korzystanie z pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 4 i innnych
 3. Współpraca z policją, Sanepidem i Organizacjami Pozarządowymi
Share Button