RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W TECHNIKUM NR 4 W GDYNI

Informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest TECHNIKUM NR 4 z siedzibą w Gdyni przy ul. Morskiej 75, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły, zwanego dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.
 2. Administrator danych osobowych powołał inspektora danych osobowych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@zsu.gdynia.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu, dla którego są zbierane i nie będą udostępniane innym odbiorcom bez uzyskania stosownej zgody,
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzyskana zgoda na przetwarzanie,
 5. Posiada Pani/Pan/ uczeń prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wyrażony w zgodzie na przetwarzanie.

 

Share Button