Technik organizacji reklamy

reklama_2Szkoła o czteroletnim cyklu kształcenia przeznaczona dla absolwentów gimnazjum pragnących uzyskać zawód technika organizacji reklamy.

Uczeń otrzymuje średnie wykształcenie ogólne (matura) oraz kwalifikacje zawodowe (egzamin zawodowy).

Praktyczne umiejętności zawodowe uzyskane w toku kształcenia pozwalają podjąć pracę w:

 • agencjach i studiach reklamowych
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych w działach marketingu i reklamy
 • biurach ogłoszeń
 • środkach masowego przekazu w działach promocji
 • agencjach scenariuszowych i studiach graficznych
 • agencjach do kontaktów z prasą
 • agencjach do kształtowania opinii publicznej

KSZTAŁCENIE OGÓLNE

Wszyscy uczniowie realizują podstawę programową kształcenia ogólnego, umożliwiającą przystąpienie do egzaminu maturalnego.

Przedmioty ogólnokształcące:
język polski
język angielski
język niemiecki
historia i społeczeństwo
wiedza o kulturze
matematyka w zakresie rozszerzonym
fizyka
chemia
biologia
geografia
podstawy przedsiębiorczości
informatyka
wychowanie fizyczne
edukacja dla bezpieczeństwa
godziny z wychowawcą
religia/etyka

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

Kwalifikacje zawodowe:
1) Sprzedaż produktów i usług reklamowych (A.26)
2) Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej (A.27)

Przedmioty zawodowe:

Organizacja działalności reklamowej
Działalność gospodarcza w reklamie
Grafika reklamowa
Podstawy technik informacyjnych
Projektowanie reklam
Artystyczne podstawy reklamy
Historia sztuki w zakresie rozszerzonym
Język obcy zawodowy

Zadania zawodowe

Zadania zawodowe technika organizacji reklamy obejmują:

 • pozyskiwanie klientów do współpracy z agencjami reklamowymi i mediami
 • określanie celów reklamowych oraz sposobów ich realizacji
 • gromadzenie informacji niezbędnych do realizacji zadań reklamowych
 • projektowanie oraz produkcja przekazu reklamowego odpowiednio do strategii marketingowej i rodzaju mediów
 • publikacje przekazu reklamowego w różnych typach mediów
 • prowadzenie badań o charakterze reklamowym
 • organizacja działalności promocyjnej i wystawienniczej
 • zarządzanie budżetem reklamodawcy

Umiejętności zawodowe

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent szkoły powinien umieć:

 • określać cele działalności reklamowej
 • wykorzystywać wiedzę z zakresu ekonomii, psychologii i socjologii pracy, komunikacji i środków przekazu w procesie organizacji reklamy
 • opracowywać oferty handlowe dotyczące sprzedaży usług reklamowych
 • stosować metody badań rynku reklamy
 • dobierać środki i nośniki reklamy
 • stosować różne techniki reklamy
 • prowadzić negocjacje i rozmowy handlowe w ramach współpracy z klientami i firmami
 • opracowywać werbalne, dźwiękowe i wizualne koncepcje reklamy, w tym scenariusze, teksy i slogany reklamowe
 • stosować różne rodzaje kompozycji plastycznej, dźwięku i obrazu oraz liternictwa
 • w pracach projektowych
 • opracowywać graficzne projekty reklamy wizualnej
 • opracowywać scenariusze reklamy radiowej i telewizyjnej
 • nadzorować prace przygotowalni poligraficznej i drukarni
 • organizować sesje fotograficzne i filmowe na potrzeby reklamy
 • przygotowywać produkcje filmów reklamowych i reklam radiowych
 • organizować produkcje dźwiękowych nagrań reklamowych
 • planować, rezerwować i dokonywać zakupu powierzchni i czasu reklamowego w różnych rodzajach mediów
 • testować projekty i przekazy reklamowe przed ich publikacją
 • oceniać skuteczność i efektywność kampanii reklamowej
 • organizować działalność wystawienniczą oraz sprzedaż reklamy
 • organizować działalność informacyjną
 • organizować promocje sprzedaży towarów i usług reklamowych
 • współpracować z klientami, firmami polskimi i zagranicznymi
 • oceniać komunikacyjną, artystyczną i estetyczną wartość przygotowanych reklam
 • sporządzać budżet kampanii reklamowej
 • pozyskiwać informacje o aktualnych trendach w reklamie
 • porozumiewać się w języku obcym w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 • organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii
 • przestrzegać przepisów prawa dotyczących działalności gospodarczej
 • przestrzegać przepisów prawa dotyczących wykonywanych zadań zawodowych
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy
 • kierować zespołem pracowników
 • korzystać z różnych źródeł informacji oraz z doradztwa specjalistycznego
 • prowadzić działalność gospodarczą
Share Button