Technik obsługi turystycznej

turystyka_2Szkoła o czteroletnim cyklu kształcenia przeznaczona dla absolwentów gimnazjum pragnących uzyskać zawód technika obsługi turystycznej.

Uczeń otrzymuje średnie wykształcenie ogólne (matura) oraz kwalifikacje zawodowe (egzamin zawodowy).
Praktyczne umiejętności zawodowe uzyskane w toku kształcenia pozwalają podjąć pracę w przedsiębiorstwach zajmujących się organizacją i obsługą turystyki : w agencjach turystycznych, ośrodkach informacji turystycznej, organach administracji samorządowej zajmujących się organizacją i promocją turystyki, ośrodkach wypoczynkowych jako animator czasu wolnego, a także w działach socjalnych dużych zakładów pracy. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług turystycznych.

KSZTAŁCENIE OGÓLNE

Wszyscy uczniowie realizują podstawę programową kształcenia ogólnego, umożliwiającą przystąpienie do egzaminu maturalnego.

Przedmioty ogólnokształcące:
język polski
język angielski
język niemiecki
historia i społeczeństwo
wiedza o kulturze
matematyka
fizyka
chemia
biologia
geografia
podstawy przedsiębiorczości
informatyka
wychowanie fizyczne
edukacja dla bezpieczeństwa
godziny z wychowawcą
religia/etyka

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

Kwalifikacje zawodowe:
1) Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych (T.13)
2) Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych (T.14)

Przedmioty zawodowe:

Marketing w turystyce
Ekonomia i prawo w turystyce
Obsługa informatyczna w turystyce
Organizacja imprez i usług turystycznych
Obsługa ruchu turystycznego
Podstawy turystyki
Podstawy działalności gospodarczej w turystyce
Geografia turystyczna
Pracownia turystyki
Zajęcia praktyczne
Język obcy zawodowy

Zadania zawodowe

Zadania zawodowe technika obsługi turystycznej obejmują:

 • opracowywanie programów imprez turystycznych
 • organizowanie imprez turystycznych
 • przyjmowanie od klientów zleceń na wykonanie usług
 • czuwanie nad realizacją zamawianych usług
 • kalkulowanie kosztów zamawianych świadczeń
 • przygotowywanie ofert turystycznych
 • profesjonalną obsługę klienta
 • organizowanie czasu wolnego gościom zakładów hotelarskich
 • dbanie o wizerunek przedsiębiorstwa

Umiejętności zawodowe

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent szkoły powinien umieć:

 • organizować i wyposażać stanowisko pracy
 • stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 • stosować zasady organizacji pracy w przedsiębiorstwie turystycznym
 • posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu prawa i marketingu w zakresie działalności technika usług turystycznych
 • korzystać z aktów prawnych
 • określać procedury związane z działalnością biura podróży
 • określać kompetencje różnych podmiotów gospodarczych związanych związanych z obsługą ruchu turystycznego
 • posługiwać się urządzeniami technicznymi w pracy biurowej
 • opracowywać ofertę turystyczną uwzględniającą również potrzeby osób niepełnosprawnych
 • obsługiwać profesjonalnie klientów, uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych
 • organizować imprezy turystyczne krajowe i zagraniczne, grupowe i indywidualne, własne i zlecone
 • organizować i obsługiwać kongresy, targi, zjazdy
 • kalkulować, zamawiać świadczenia i rozliczać koszty imprez turystycznych
 • udzielać informacji turystycznej
 • gromadzić informacje dotyczące planowania, organizowania i rozwoju turystyki
 • analizować krajowy i zagraniczny ruch turystyczny
 • posługiwać się rozkładami komunikacyjnymi różnych instytucji świadczących usługi transportowe w ruchu krajowym i zagranicznym
 • współpracować z przewodnikami i pilotami oraz kierowcami autokarów turystycznych
 • wybierać najkorzystniejszy sposób ubezpieczenia uczestników ruchu turystycznego
 • czytać i posługiwać się planem, mapą geograficzną i turystyczną
 • charakteryzować obiekty zabytkowe Polski i wybrane regiony turystyczne świata
 • korzystać z wiedzy etnograficznej i historii sztuki dla potrzeb planowania i organizowania wycieczek
 • stosować zasady żywienia
 • prowadzić korespondencję biurową
 • biegle posługiwać się językiem obcym w mowie i piśmie
 • udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia
 • pozyskiwać informacje o nowościach w turystyce
 • nawiązywać i utrzymywać kontakty z klientami
 • stosować zasady etyki i kultury zawodu
 • dokonywać oceny jakości świadczonych usług
Share Button